ඒ. ඩී. රන්ජිත් කුමාර ඡායාරූප පිටපත් කිරීම - ලාල් සෙනරත්