කලාසූරී/කලාකිර්තී සතිශ්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහ අනුශාසක සමස්ත ලංකා වකුගඩු රෝගින්ගේ සංගමය