තිලානි ශානිකා විතානාච්චි හැඩගැන්වීම - නිලූෂා සෙයිනුඩීන්