සිටි සිනමා 02 ඇරැඹේ

Thursday, ජනවාරි 2, 2020 - 10:30
 
අප සිනමා ශාලා අතරට එක් වූ නවතම සිනමා ශාලාව සිටි සිනමා නමින් මීගමුවේ කොච්චිකඩේදී අද (02) විවෘත වේ. ආසන 200 කින් යුතු එය කොච්චිකඩේ හලාවත මාර්ගයේ පිහිටි කේ කේ ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටා ඇත. මතුගම ජානකී, ගල්කිස්ස සිටි සිනමා අධිපති නිශාන්ත ප්‍රදීප් යටතේ කොච්චිකඩේ සිටි සිනමා පරිපාලනය වනු ඇත.