ශ්‍රී ලංකා ගායක ගායිකා සංගමය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන ලේ දන්දමේ වැඩ සටහනක් මෙම මස 28 වැනිදා දවස පුරා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ රජ මහ විහාරයේදී

Tuesday, ජනවාරි 28, 2020 - 12:00