ඈන් ෆ්‍රෑන්ක්’ නාට්‍ය යේ මංගල දර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ මාර්තු 05 වැනිදා හා 06 වැනිදා ජර්මන් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී

Friday, මාර්තු 6, 2020 - 11:00