ගුණරත්න ඒකනායකගේ සිය වැනි නවකතාව එළිදකී

Thursday, සැප්තැම්බර් 24, 2020 - 14:00
 
ගුණරත්න ඒකනායක ලියූ සියවැනි නවකතාව නුවර කලාවියේ “අලුත් නෑයෝ” මෙම මස 24 වැනිදා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශන භූමියේ නිපුන් පොත් මැදුරේදී එළි දැක්වේ. මෙය සිංහල රජ සමයේ නටඹුන්ව තිබූ ගමක් සොයා ගිය උඩරට ඉංග්‍රීසි විරෝධීන් එහි පැලපදියම්ව  ජීවිතය ගත කරන ආකාරය පිළිබඳ ගෙතුණු කතා පුවතකි.