නව ලිපිනය

පෙබරවාරි 7, 2019

හෙළ සිනමාවේ කිවිඳිය සුමිත්‍රා පීරිස් ඉකුත් දා නව නිවසකට පදිංචියට ගියා. අංක 134/2, පරණ කොට්ටාව පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ ඇයගේ නව ලිපිනයයි.

නිශ්ශංක විජේරත්න