හැත්තෑවලංකාරයට මුත්තලගේ

ජූලි 2, 2020

මෙම මස 03 වැනිදා එනම් හෙට චරණ නාලිකාවේ රාත්‍රී 9 විකාශය වන හැත්තෑවලංකාරය වැඩසටහන සඳහා ආරාධිත ගායනයෙන් දායක වන්නේ සූරියකුමාර් මුත්තලගේ ගායනවේදියාය. කලාවතී යුග ගායනයෙන් එකතු වේ. විශාරද මනෝජ් පීරිස් ප්‍රමුඛ වාද්‍ය වෘන්දය හැත්තෑවලංකාරය සංගීතවත් කරයි. ගයාන් ගම්ලත් වැඩසටහනේ පූරකවරයාය.