පතිබ්බතා එළිදුටු දා

සැප්තැම්බර් 5, 2019

යොවුන් ගී පද රචිකාවක වූ ආරාධනා ඒකනායකගේ කුලුඳුල් නවකතාව පතිබ්බතා එළිදැක් වූ දා ඇය එය තමන්ගේ සහෘදයන්ට එදින ප්‍රදානය කළේ මෙසේය.