හස්ත රේඛා සමීක්ෂණ එළිදකී

මාර්තු 5, 2020

අමරතුංග විජේසේකර විසින් රචනා කළ හස්ත රේඛා සමීක්ෂණ ඉකුත්දා එළිදැක්විණ.

ප්‍රසාද් සමරතුංග - යතේජා ඥානරත්න - නිශ්ශංක විජේරත්න