කඩවුණු පොරොන්දුව මුල්වරට පෙන්වූ කිංස්ලි සිනමාහල කඩා දමයි

ජූලි 29, 2021

කඩවුණු පොරොන්දුව චිත්‍රපටය තිරගත කර ලබන වසරට අවුරුදු හැත්තෑ පහක් සපිරෙද්දී එහි මංගල දර්ශනය පැවැත් වූ කිංස්ලි සිනමාහල කඩා බිඳ දමා ඇතැයි වාර්තා වේ. කොළඹ මසංගස් වීදියේ පිහිටි එම සිනමාහල ගොඩ නැඟී ඇත්තේ 1940 වසරේ පමණය. විජයා චිත්‍රාගාරය ඉදි කරන්නට පෙර සිංහල චිත්‍රපටවල රසායනාගාර කටයුතු කරන ලද්දේ ද එයට යාබදවය. මෙය සීමාසහිත සිනමාස් සමාගමට අයත් සිනමාහලකි.