යමුනා මාලිනියගේ ප්‍රේමයයි මනරම් එළිදකියි

ඔක්තෝබර් 7, 2021

 

 

සම්මානනිය ගේය පද රචිකා යමුනා මාලිනි පෙරේරා ගේ ගී පදමාලා එකතුවක් 'ප්‍රේමයයි මනරම්' නමින් එළි දැක්විණ. ඇය විසින් රචනා කරන ලද ගේය පද 96 ක් මෙවර සිය එකතුවෙහිලා ඇය ගෙන එන්නීය. මෙය ඇයගේ අට වැනි ගීත එකතුවයි. ප්‍රේමයයි මනරම් සරසවි ප්‍රකාශනයකි.