රුක්මණී දේවියගේ අනූනව වැනි ජන්ම දිනය

ජනවාරි 13, 2022

 

නැසීගිය රුක්මණී දේවියගේ අනූනව වැනි ඡන්ම දිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන රුක්මණී දේවි සැමරුම් ගී ප්‍රසංගය මෙම මස 15 වනදා උදෑසන මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේදී පැවැත්වේ. ජාතික උරුම, ප්‍රාසංගික කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා මෙදින ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වනු ඇත. මුඛ්‍ය දේශනය මිනිස් බල හා රැකිරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුෂා ගෝකුල විසිනි.