රූපණවේදී වැඩමුළුවක්

නොවැම්බර් 17, 2022

 

අකිල සපුමල් මෙහෙයවන රූපණවේදි වැඩමුළුවක් එළැඹෙන 19 වැනි දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනය දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ඒ සඳහා රූපණවේදය ප්‍රගුණ කිරීමට කැමැති වයස අවුරුදු 20ත් 50ත් අතර සියලු දෙනාටම සහභාගි විය හැකියි. පෙරවරු 8 සිට සවස 5 දක්වා වැඩමුළුව පැවැත්වේ.