‘සිත නිවන ගී’ හෙට

සැප්තැම්බර් 28, 2023

ගීත විචාරක ලලිත් ප්‍රියංකරගේ ‘සිත නිවන ගී’ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන හෙට 29 දේදුගල නෙළුවක්න ශ්‍රී සුධර්මාරාම විහාරස්ථානයේ දී සවස පැවැත්වේ. ගීතයට පෙම් බඳීන සියලු දෙනාට එක්විය හැකිය.