තුන් හෙළයේ ජන ගී කණ්ඩායමට අන්තර්ජාතික සම්මානයක්

ඔක්තෝබර් 26, 2023

විවිධ රටවල්වල ජන ගී ප්‍රාසංගික කලාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ තරඟාවලියක් පසුගිය දින ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවරදි දී පැවැත්විණි. International Ethnic Folklore Festival  සඳහා රටවල් 13ක් තරඟ බිමේ තරඟ වැදිණි. හොඳම ප්‍රාසංගික කණ්ඩායමට හිමි සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවේ පිටකෝට්ටේ පසිඳු කලායතනයේ තුන් හෙළයේ ජන ගී කණ්ඩායම විසින් හිමි කරගෙන ඇත.