අත්භුත ආත්මයකට මැදි වූ නවතම සිනමාපටය ස්පර්ශ .........