මම ඇත්ත ලින්කන් කියලා හිතලා මිනිස්සු බොන්න යන්න කතා කරනවා