ඉන්දියාවේ හදවත බඳු මුම්බායි බේරා ගැනීමේ දැවැන්ත මෙහෙයුම