මාතර සිට කොළඹ පැමිණි ඩෙස්මන්ඩ් සිල්වා නොඑන ගමන් යන්න ගියා