ඔහු විවාහ වූදා මා තනිවම ඉන්න තීරණය කළා

Slide: 
Posted Date: 
Thursday, ජුනි 30, 2022 - 00:00