මම ආදරය කළ හැමදෙයක්ම නැතිවුණු මට කොණ්ඩයෙන් ඇති ඵලය කුමක්ද