ශාකුන්තලය, ජුලියස් සීසර් හා ඊඩිපස් ගෙනාවේ විෂය හදාරන සිසු පරපුර වෙනුවෙන්