රෝගී දරුවන් පිළිබඳ මා ලැබූ බොහෝ අත්දැකීම් කවියට නැඟුණා