මෙරට වර්ණ සංකලනයේ පුරෝගාමියෙක් වීමට ලැබීම භාග්‍යයක්