දොන්ත බබක්කා හා සේතං සඳහා නළු නිළියන් ඕනෑ

නොවැම්බර් 23, 2023

ගුණපාල කරුණාපතිරණ, නිෂ්පාදනය කොට අධ්‍යක්ෂණය කරන ‘දොන්ත බබක්කා හා සේතං’ නවතම වේදිකා නාට්‍යය සඳහා එක්වීමට නවක රංගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන්ට අවස්ථාවක් උදා වී ඇත. රඟපෑමට හැකියාවක් ඇති සියලුම දෙනාට 0716034934 දුරකථනය ඔස්සේ ඉල්ලුම් කිරීමට හැකියාව ඇත.